Friday, 25/09/2020 - 09:21|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cao Mại

KẾ HOẠCH Tiếp tục triển khai công tác BDTX năm học 2019-2020 và kế hoạch BDTX năm học 2020-2021.

KẾ HOẠCH

Tiếp tục triển khai công tác BDTX năm học 2019-2020

và kế hoạch BDTX năm học 2020-2021.

 

Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BGDĐT ngày ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQL cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 18/2019/TT-BGD&ĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình  bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư  số 17/2019/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019 về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

Căn cứ công văn số 127/CV-GDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2019  V/v tiếp tục triển khai công tác BDTX năm học 2019-2020 và xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020-2021 của phòng GD&ĐT Lâm Thao.

Căn cứ vào kết quả công tác BDTX của trường năm học 2019-2020;

Trường THCS Cao Mại xây dựng kế hoạch triển khai công tác BDTX năm học 2019-2020 và xây dựng kế hoạch BDTX năm học 2020-2021 như sau:

I. Tiếp tục triển khai bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) cho cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên THCS năm học 2019-2020

1.1. Nội dung Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên (120 tiết)

a. Nội dung bồi dưỡng 01: dùng chung cho CBQL và giáo viên (30 tiết)

Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối vi các cấp học của giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; đường lối, chính sách phát triển giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục phổ thông, nội dung các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục ph thông.

Nội dung định hướng: Tập trung bồi dưỡng các nội dung tại văn bản triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của Giáo dục Trung học.

b. Nội dung bồi dưỡng 02 (30 tiết)

Cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên theo từng thời kỳ của mỗi địa phương; phối hp với các dự án, chương trình để triển khai nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).

Nội dung định hướng:

- Đối với CBQL: Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể 2018.

- Đối với giáo viên: Chương trình bộ môn học hoạt động giáo dục trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

c. Nội dung bồi dưỡng 03 (60 tiết).

CBQL, GV tự chọn các nội dung gắn với kết quả đánh giá giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng các cấp học, nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Tài liệu BDTX được tải về từ địa chỉ: http://moet.gov.vn  - Chuyên mục giáo dục và đào tạo - Nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

1.2. Phương pháp BDTX

BDTX với phương châm thường xuyên, liên tục và tại chỗ: Tăng cường thực hiện bồi dưỡng bằng phương pháp tích cực, phát huy tính tích cực, tự học, tự nghiên cứu, phát huy tính chủ động và tư duy sáng tạo của giáo viên, cán bộ quản lý; đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng thường xuyên tập trung, tập trung có hướng dẫn, bồi dưỡng thường xuyên qua mạng, bồi dưỡng thông qua sinh hoạt tổ chuyên môn và tự bồi dưỡng theo hướng học tập suốt đời. Tăng cường thực hành tại nhà trường; thảo luận, trao đổi, chia sẻ thông tin, kiến thức và kinh nghiệm giữa báo cáo viên với giáo viên và cán bộ quản lý, giữa giáo viên với giáo viên và giữa cán bộ quản lý với nhau.

1.3. Tổ chức bồi dưỡng, đánh giá và xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên.

- Đánh giá, xếp loại kết quả BDTX của CBQL, giáo viên năm học 2019-2020 theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy chế bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Đánh giá, xếp loại kết quả bồi dưỡng thường xuyên của CBQL và giáo viên phải được thực hiện nghiêm túc, đánh giá đúng kết quả bồi dưỡng của người học.

1.4. Chế độ báo cáo

Báo cáo kết quả về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua các bộ phận nghiệp vụ THCS( ông Anh) trước ngày 15/4/2020.

II. Xây dựng Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý, giáo viên năm học 2020-2021

  Căn cứ các Thông tư 17,18,19 về hướng dẫn về công tác bồi dưỡng thường xuyên, nhà trường triển khai một số nội dung sau:

1. Phổ biến và triển khai đầy đủ quy chế BDTX, chương trình BDTX cán bộ quản lý, giáo viên đến toàn bộ CBQL, giáo viên trong trường.

2. Xây dựng Kế hoạch BDTX năm học 2020-2021 và chấp hành đầy đủ Quy chế BDTX.

  Kế hoạch BDTX được xây dựng theo năm học, bao gồm: Kế hoạch BDTX của giáo viên, cán bộ quản lý, của nhà trường; Kế hoạch BDTX được xây dựng theo đúng trình tự tại Khoản 3, Điều 8 của Thông tư 19/2019/TT-BGDĐT ngày ngày 12 tháng 11 năm 2019; Kế hoạch BDTX phải bao gồm mục tiêu, nội dung, loại hình tổ chức BDTX, số lượng CBQL, giáo viên; số lượng BDTX theo từng nội dung, mođun và kết quả đầu ra đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục cho giáo viên, cán bộ quản lý. 

3. Chế độ báo cáo

Xây dựng Kế hoạch BDTX năm học 2020-2021 của nhà trường xong trước ngày 20/5/2020. Lựa chọn môđun, chuyên đề và số lượng CBQL, giáo viên tham gia BDTX năm học 2020-2021 đối với nội dung 3, (Có danh sách kèm theo)

Nộp Kế hoạch BDTX của nhà trường gửi về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2020

Trên đây là kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của trường THCS Cao Mại năm học 2016- 2017. Trường yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì vướng mắc phản ánh về BGH để được giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;(để b/cáo)

- HT, PHT, TTCM (để t/hiện)

- Lưu.

HIỆUTRƯỞNG

 

 

Ngô Văn Luật

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ

Nội dung chương trình bồi dưỡng 3, năm học 2020-2021 (40 tiết)

 

STT

Nhóm

Mô đun

mô đun

Tên mô đun

Thời lượng

1

Đối với giáo viên

 

1.1

MĐ1-GVPT

GVPT 02

Xây dựng phong cách của giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông trong bối cảnh hiện nay

20 tiết

GVPT 08

Xây dựng văn hóa nhà trường trong cơ sở giáo dục.

20 tiết

2

Đối với Cán bộ quản lý

 

2.1

MĐ1-CBQL

QLPT 02

Đổi mới quản trị nhà trường trong bối cảnh đổi mới giáo dục

20 tiết

QLPT 11

Xây dựng văn hóa nhà trường

20 tiết

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 281
Năm 2020 : 6.700