Friday, 25/09/2020 - 10:36|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cao Mại

KẾ HOẠCH Triển khai giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở từ năm học 2019-2020 đến năm học 2022-2025

KẾ HOẠCH

Triển khai giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh

sau trung học cơ sở từ năm học 2019-2020 đến năm học 2022-2025

 

 

Thực hiện công văn số 92 /KH-SGD&ĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Sở GD&ĐT Phú Thọvề kế hoạch triển khai phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông từ năm học 2017-2018;

Căn cứ kế hoạch số 802 /KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025” trên địa bàn huyện Lâm Thao.

Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 của nhà trường.

Trường THCS Cao Mại xây dựng kế hoạch triển khai phân luồng học sinh sau trung học cơ sở từ năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS của nhà trường đi vào nền nếp, hiệu quả.

Tạo điều kiện một cách tốt nhất cho học sinh có điều kiện tham gia vừa học văn hóa, vừa học nghề từ đó tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển của đất nước, thông qua đó giúp học sinh chọn con đường lập nghiệp sau khi tốt nghiệp văn hóa và nghề.

Giúp học sinh và cha mẹ học sinh có nhận thức đúng đắn trong việc học văn hóa, học nghề phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình tránh những lãng phí về kinh tế và tệ nạn xã hội.

Định hướng học sinh chọn trường, chọn luồng học tiếp đúng khả năng, điều kiện khi đã tốt nghiệp THCS.

2. Yêu cầu

Tổ chức hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học nghề không ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học mà góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả dạy học của mỗi nhà trường.

Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nâng cao chất lượng quản lý công tác phân luồng, hướng nghiệp cho học sinh. Huy động các lực lượng xã hội tham gia vào quá trình phân luồng, hướng nghiệp học sinh.

Đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ nhà giáo để triển khai phân luồng, hướng nghiệp học sinh có hiệu quả

II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ

  1. Công tác tập huấn, tuyên truyền

- Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và toàn thể xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- 100% cán bộ, giáo viên được tập huấn về công tác phân luồng, hướng nghiệp.

- 100% học sinh lớp 9 được tư vấn hướng nghiệp.

- Từ năm học 2019 - 2020 đến năm học 2024 - 2025 giảm dần tỷ lệ tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 xấp xỉ 70%, định hướng đến năm 2023 giảm xuống còn 65%.

- Tăng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào học tại các trung tâm Giáo dục nghề ngiệp - Giáo dục thường xuyên và trường Cao đẳng dạy Nghề.

2. Chỉ tiêu phân luồng sau THCS năm học 2019 - 2020 định hướng

đến năm 2025

Phân

    luồng

 

Năm học

Tỷ lệ

vào THPT

Tỷ lệ

vào GDTX; CĐ, TC (hệ học văn hóa kết hợp

học nghề)

Tỷ lệ vào học nghề

ngắn hạn

Tỷ lệ vào thị trường

lao động

2019-2020

72%

17%

6%

5%

2020-2021

71%

19%

6%

4%

Đến 2025

70%

20%

7%

3%

* Cụ thể:

Số HS đăng ký thi THPT công lập: 61/90 HS (6 HS khuyết tật) tỷ lệ  62,5% (năm trước 71/106 tỷ lệ 66.98%); Số HS đỗ 54/61 em, tỉ lệ 88,5%( năm trước 63/71 tỷ lệ 89%);

2. Chỉ tiêu khác            

2.1. Mục tiêu đến năm 2021

Nhà trường có Chương trình giáo dục hưng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

Có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

III. CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ

1.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh

- Tăng cường công tác tuyên truyền trong và ngoài nhà trường để các bậc cha, mẹ học sinh và học sinh nhận thức đúng đắn việc học tập và cơ hội học tập, làm việc là yêu cầu trong quá trình bảo đảm cơ cấu hợp lý nguồn nhân lực xã hội. (thực hiện ít nhất 3 HN CMHS khối 9/năm về công tác định hướng phân luồng)

- Liên kết với các trung tâm dạy nghề, trường trung cấp nghề, các cơ sở kinh doanh, các doanh nghiệp để tổ chức cho học sinh lớp 9 tham gia những buổi hội thảo, hoạt động tư vấn, hoạt động giới thiệu về nghề nghiệp giúp cho học sinh hiểu rõ năng lực bản thân, điều kiện gia đình và biết cụ thể hơn về các nghề nghiệp trong việc lựa chọn hướng đi sau khi tốt nghiệp.

- Phối hợp chặt chẽ với CMHS; các Ban ngành, các doanh nghiệp với các cơ quan truyền thông trong công tác hướng nghiệp, phân luồng ở các địa phương.

- Tổ chức cho HS đăng ký nguyện vọng sau khi tốt nghiệp THCS.

- Thường xuyên cung cấp thông tin dự báo nhu cầu nguồn nhân lực của tỉnh Phú Thọ theo cơ cấu từng ngành nghề, cung cấp thông tin về thị trường lao động đến HS và CMHS.

2. Nâng cao năng lực tổ chức, điều hành và chất lượng quản lý công tác hướng nghiệp, dạy nghề và phân luồng.

Tăng cường bồi dưỡng đội ngũ đang thực hiện công tác hướng nghiệp hiện tại nhà trường, hướng tới việc đi vào thực chất đầu ra của sản phẩm hướng nghiệp, phân luồng.

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về hướng nghiệp cho học sinh lớp 9.

2.3. Đổi mới nội dung hình thức hướng nghiệp, phân luồng trong nhà trường

Tăng cường hướng nghiệp qua hoạt động ngoại khóa như: Tổ chức các báo cáo chuyên đề hướng nghiệp; Tổ chức các buổi tham quan các cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất kinh doanh hay các làng nghề.

Tổ chức tư vấn tuyển sinh và hướng nghiệp: Hàng năm các nhà trường phối hợp cơ sở đào tạo (trường cao đẳng, trung cấp) tổ chức tư vấn tuyển sinh hình thức tập trung theo từng lớp, khối lớp; Tư vấn trực tiếp tại phòng hướng nghiệp qua cán bộ hướng nghiệp cho cá nhân học sinh, nhóm học sinh.

Thường xuyên khảo sát để HS xác định được khả năng của mình, từ đó có định hướng sau THCS.

2.3. Thành lập Ban hướng nghiệp, phân luồng nhà trường

- Thành lập Ban hướng nghiệp, phân luồng nhà trường. Xây dựng kế hoạch hướng nghiệp, phân luồng phù hợp với tình hình đơn vị.

- Xây dựng quy chế hoạt động của Ban hướng nghiệp, phân luồng; Thực hiện tổ chức hoạt động Giáo dục hướng nghiệp, phân luồng cho học sinh, phụ huynh.

IV. NGUỒN KINH PHÍ

1. Kinh phí ngân sách chi thường xuyên của nhà trường;

2. Các nguồn thu từ công tác xã hội hóa (các tổ chức, cá nhân tài trợ..);

3. Các nguồn thu hợp pháp khác.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Hàng năm lập kế hoạch công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh, bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch.

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác hướng nghiệp.

- Cử các giáo viên tham dự tập huấn phân công tác phân luồng theo yêu cầu của Phòng GDĐT và của Sở GDĐT.

- Báo cáo kết quả công tác hướng nghiệp về phòng GDĐT vào tháng 5 hàng năm.

Trên đây là kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở từ năm học 2019-2020 và đến năm 2025 của trường THCS Cao Mại./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để b/c);

- UBND TT L.Thao (để b/c);

- Ban phân luồng, TTCMHS                                 

-  Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Chu Thị Xuyên

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 281
Năm 2020 : 6.700