Thứ sáu, 25/09/2020 - 09:22|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Cao Mại

QUY CHẾ Hoạt động chuyên môn năm học 2019 - 2020

CHƯƠNG 1:

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.

1. Quy chế này quy định về hồ sơ, sổ sách và các hoạt động chuyên môn trong nhà trường.

2. Đối tượng thực hiện quy chế này là toàn bộ CB, GV trường THCS Cao Mại - huyện Lâm Thao - tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Mục đích, yêu cầu.

1.  Quy chế nhằm áp dụng thống nhất các quy định về nề nếp hoạt động chuyên môn, HSSS của CB, GV trong trường; tạo thuận lợi cho TCM và BGH nhà trường trong việc quản lý, tổ chức và chỉ đạo công tác chuyên môn.

2.  Quy chế chuyên môn là cơ sở để Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn tổ chức thực hiện nhiệm vụ giảng dạy và đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của CB, GV trong mỗi tuần, tháng, học kì và năm học. Là căn cứ để đánh giá, xếp loại CB, GV theo hướng dẫn.

3. CB,GV có trách nhiệm thực hiện những nội dung quy định trong quy chế và tích cực góp phần xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong hoạt động chuyên môn của nhà trường.

Điều 3. Căn cứ để xây dựng quy chế chuyên môn.

Căn cứ Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2011/QĐ-BGDĐT ngày 23/8/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT);

Căn cứ Thông tư số 28/2009/TT-BGD&ĐT, ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, về chế độ làm việc đối với GV phổ thông; Thông tư s15/2017/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với GV phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra của các cấp. Căn    cứ Thông tư số 20/2018/TT-BGD ĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp GV cơ sở giáo dục phổ thông; Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS;

  Căn cứ hướng dẫn số 300/HD-GD&ĐT ngày 10/9/2019 của Phòng GD&ĐT Lâm Thao về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD THCS năm học 2019 -2020;

Căn cứ kế hoạch số 100 /KH-THCS ngày 26 tháng 9 năm 2019 của trường THCS Cao Mại về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học năm học 2019- 2020

 

CHƯƠNG 2

QUY ĐỊNH VIỆC SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ

CÁC LOẠI HỒ SƠ, SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN

 

Mục I: Giáo viên

Điều 4. Các loại hồ sơ, sổ sách.

Đối với GV:

1. Giáo án: Gồm giáo án giảng dạy bộ môn/lớp/chính khóa; giáo án dạy học tự chọn, giáo án hướng nghiệp; giáo án Hoạt động GDNGLL; giáo án dạy thêm, giáo án phụ đạo HS yếu; giáo án BD HSG (theo mẫu).

2. Sổ điểm cá nhân;

3. Kế hoạch giảng dạy bộ môn theo từng lớp (theo mẫu);

4. Sổ dự giờ;

5. Sổ ghi chép chuyên môn

6. Sổ chủ nhiệm (với GV chủ nhiệm);

Điều 5. Việc ghi chép và sử dụng các loại HSSS.

Việc ghi chép nội dung ở các loại HSSS thống nhất ghi bằng bút bi màu đen. Ghi đầy đủ, đúng thông tin nội dung theo hướng dẫn của từng loại hồ sơ, sổ sách. Những cột, mục nào không có thông tin phải được ghi là “không”. Nếu sửa chữa thông tin phải theo hướng dẫn của từng loại HSSS và các quy định hiện hành.

 Phải có đầy đủ các loại HSSS theo quy định; các loại HSSS cần được đóng có bìa, bọc, có nhãn ghi đầy đủ tên các đề mục. Phần quy định chi tiết cho từng loại hồ sơ như sau:

1. Giáo án (bài soạn):

- Giáo án (bài soạn) của môn học/ lớp/ quyển;

- Giáo án (bài soạn) phải soạn trước ngày dạy 3 ngày; được tổ trưởng (tổ phó) ký duyệt 2 tuần/ lần (vào các tuần chẵn 2,4,6…)

- Soạn trên giấy khổ A4 (hoặc sổ soạn bài theo mẫu của Sở GD);

- Trình bày giáo án khoa học, rõ ràng, sạch đẹp, đúng cấu trúc, đặc trưng theo môn (nếu có);

- Nội dung thực hiện theo hướng dẫn giảng dạy của từng môn học;

- Mỗi bài soạn là một tiết dạy, các bài có nhiều tiết thì cần ngắt tiết rõ ràng không được soạn gộp nhiều tiết trong một bài soạn (trừ dạy chủ đề).

* Lưu ý: với GV nghiên cứu kỹ công văn 1697/SGD&ĐT-GDTrH ngày 11/10/2016 về việc hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn để thực hiện chủ đề dạy học: Đối với các bài trong SGK: Mỗi GV soạn tối thiểu 5 bài/năm học theo 5 hoạt động trong tiến trình sư phạm của chủ đề; Riêng môn Ngữ văn soạn 02 chủ đề/học kỳ/môn/GV, các môn còn lại soạn 01 chủ đề/học kỳ/môn/GV; 100% các bài soạn có ít nhất 01 đơn vị kiến thức được thiết kế tổ chức hoạt động học tập theo 4 bước. (Khuyến khích GV đăng ký nhiều bài soạn theo 5 hoạt động trong tiến trình sư phạm của chủ đề).

- Soạn bài đầy đủ theo KHGD, phải thể hiện đủ các nội dung cơ bản, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng; định hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS; tích hợp kỹ năng sống, giáo dục ANQP, …làm nổi bật được kiến thức trọng tâm; Giáo án được TCM kiểm tra định kỳ hàng tháng, BGH kiểm tra ít nhất 1 lần/học kỳ.

2. Sổ ghi kế hoạch giảng dạy.

- Sổ kế hoạch giảng dạy của GV theo mẫu chung của Phòng GD&ĐT quy định (có mẫu kèm theo).

- Nêu rõ từng hoạt động để nâng cao chất lượng giảng dạy bộ môn (thao giảng, chuyên đề, SKKN, phụ đạo HS học yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi) phù hợp với điều kiện và trình độ chung của HS từng khối lớp.

3. Sổ ghi chép chuyên môn (Tích hợp sổ SHCM, sổ họp HĐSP).

          - Ghi chép đầy đủ các đề mục, nội dung các cuộc họp hội đồng sư phạm đánh giá, triển khai việc học tập chính trị, chuyên môn công tác của nhà trường; các buổi sinh hoạt chuyên môn,…

4. Sổ dự giờ (Phiếu phân tích…dạy học).

- Sổ dự giờ của GV theo mẫu chung của Sở GD&ĐT Phú Thọ.

- Ghi đầy đủ nội dung, thông tin theo mẫu; khi dự  giờ xong cần có nhận xét, đánh giá và ghi điểm theo từng mục;

- Đánh giá, xếp loại tiết dạy theo Văn bản số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08 tháng 10 năm 2014 và Công văn số 1344/SGD&ĐT-GDTrH, ngày 05/08/2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ theo 15 tiêu chí Sở GD&ĐT đã xây dựng và điều chỉnh của Phòng GD&ĐT Lâm Thao.

5. Sổ điểm cá nhân.

- Ghi đầy đủ và đúng danh sách HS theo sổ gọi tên, ghi điểm của lớp theo vần ABC…

- Việc vào điểm phải đúng kết quả kiểm tra của HS, đúng cột điểm;

- Việc cập nhật điểm phải thực hiện thường xuyên. Bài kiểm tra thường xuyên trả sau 7 ngày, bài kiểm tra định kì trả sau 14 ngày và theo PPCT;

- Chế độ điểm cần thực hiện theo quy định chế độ kiểm tra cho điểm của từng bộ môn, theo Thông tư 58/2011/TT-BGD ĐT về việc Ban hành quy chế đánh giá xếp loại HS THCS và các văn bản đánh giá theo mô hình Trường học mới.

- Khi có sự sai sót cần sửa chữa theo đúng quy định. (Lấy bút mực đỏ gạch 1 nét ngang nội dung cần sửa chữa, ghi nội dung sửa chữa phía trên bên phải nội dung vừa gạch ngang). Sửa từ 3 lỗi trở lên/trang, GV phải thay sổ.

- Việc tính điểm thực hiện theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT.

- Hàng tháng nhận xét, đánh giá tình hình học tập của HS; cuối học kỳ, năm học phải ký chốt cuối trang;

6. Sổ chủ nhiệm (theo mẫu của Sở GD&ĐT Phú Thọ).

GVCN ghi chính xác, cập nhật thường xuyên theo từng nội dung yêu cầu/ trang (theo từng kế hoạch) và đúng theo thời gian quy định;

 

MỤC 2. Tổ chuyên môn.

Điều 6. Các loại hồ sơ, sổ sách.

1. Kế hoạch hoạt động chuyên môn: Thực hiện nhiệm vụ theo tuần, tháng, năm học (theo mẫu của Sở GD&ĐT Phú Thọ).

* Một số kế hoạch chuyên đề: (có thể lồng ghép trong kế hoạch chung, nhưng phải có số liệu và biện pháp cụ thể). Ví dụ:

- Kế hoạch thực hiện đổi mới PPDH và kiểm tra, đánh giá HS; kế hoạch phụ đạo HS yếu, kém; Kế hoạch bồi dưỡng HSG, HS năng khiếu;

- Kế hoạch thực hiện chuyên đề, thao giảng, bài học mẫu;

2. Kế hoạch giảng dạy bộ môn theo các lớp, khối lớp (đã được BGH phê

duyệt)

3. Sổ ghi biên bản họp TCM (Ghi chép theo trình tự quy định)

4. Sổ theo dõi hoạt động TCM (TTCM quản lý)

- Theo dõi phân công công tác, phân công dạy thay, đổi giờ trong tổ,

- Theo dõi chất lượng giáo dục của tổ (GV, HS, đại trà, mũi nhọn…)

- Tổng hợp kết quả kiểm tra hồ sơ, tổng hợp dự giờ, thao giảng, …

5. Hệ thống các văn bản chỉ đạo chuyên môn liên quan; đề kiểm tra, báo cáo tháng, học kỳ, năm học…

Điều 7: Quy trình lập và sử dụng các loại HSSS.

          1. Kế hoạch hoạt động chuyên môn:

          Đối với từng loại kế hoạch: Sau khi cá nhân đăng ký chỉ tiêu thi đua, các chỉ tiêu khác, TTCM dự thảo kế hoạch hoạt động năm học, tổ chức họp TCM, thảo luận, thống nhất. Triển khai tới các thành viên trong tổ cùng thực hiện.

Sau mỗi kế hoạch đã thực hiện cần có: báo cáo sơ kết, tổng kết, đánh giá, nhận xét quá trình thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện được, rút ra bài học kinh nghiệm, kiến nghị với nhà trường.

Tác cả các kế hoạch, báo cáo được sắp xếp theo thời gian và lưu theo quy định, cuối năm học đóng lại thành tệp có bìa, lưu tại hồ sơ chuyên môn.

2. Sổ theo dõi hoạt động chuyên môn.

Phân công công tác trong tổ; theo dõi thực hiện chương trình, phân công dạy bù, dạy thay;…

Tổng hợp kết quả kiểm tra hồ sơ, dự giờ, thao giảng, chỉ tiêu thi đua …

Đây là là tài liệu để nhận xét, đánh giá, xếp loại và đề nghị khen thưởng GV, cuối năm học lưu tại hồ sơ chuyên môn.

          3. Sổ ghi biên bản họp TCM.

Thời lượng: theo Điều lệ trường trung học (2 buổi/tháng vào tuần 2, 4 của tháng – Tùy tình hình thực tế có thể thay đổi thời gian).

Nội dung sinh hoạt gồm: Sơ kết đánh giá hoạt động trước đó, triển khai hoạt động thời gian sau; thống nhất phương pháp giảng dạy cho những bài, những vấn đề hay, khó; những tiết dạy chuyên đề; nội dung ôn tập, kiểm tra cuối chương, cuối kì; bồi dưỡng HSG, NK, giao lưu, phụ đạo HS yếu, thi vào THPT…

Kế hoạch triển khai: TCM cần bám sát kế hoạch chuyên môn của nhà trường để xây dựng kế hoạch chỉ đạo chuyên môn theo tuần, tháng, năm. Thư ký ghi đầy đủ, rõ ràng, sạch sẽ nội dung của từng cuộc họp theo mẫu chung, chú ý ghi đầy đủ ý kiến đóng góp của GV/tổ;

Cuối năm học sổ ghi biên bản lưu tại hồ sơ chuyên môn.

* Lưu ý: Hồ sơ của TCM là tiêu chí để nhận xét, đánh giá xếp loại TTCM, Thư ký TCM.

MỤC 3. BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN CỦA NHÀ TRƯỜNG

Điều 8. Các loại HSSS (theo công văn số 1697 /SGD&ĐT-TTr ngày ngày 06 tháng 10  năm 2015 của Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc Quy định về HSSS từ năm học 2015 – 2016).

Điều 9: Việc ghi chép, sử dụng các loại HSSS và người thực hiện.

1. Sổ gọi tên, ghi điểm (Thực hiện theo công văn số 69 /HD-SGD&ĐT ngày  31  tháng 8  năm 2017 Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng một số hồ sơ trường học).

*Lưu ý: Sổ gọi tên, ghi điểm được sử dụng ngay từ những ngày đầu của năm học do Văn phòng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý.

Phần Sơ yếu lý lịch HS phải ghi thống nhất với hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 đã được Phòng  GD&ĐT phê duyệt, thống nhất với phần mềm quản lý HS và hoàn thành sau 20 ngày kể từ ngày khai giảng. Việc này do chính GVCN thực hiện với yêu cầu chính xác, rõ ràng và sạch, đẹp (ghi bằng bút bi màu đen).

- Đối với GVCN:

+ Tuyệt đối không để HS làm thay, nhằm tránh sai sót và đảm bảo đúng quy chế chuyên môn, giữ lại bút tích của GV làm cơ sở pháp lý;

+ Ghi họ và tên đầy đủ của HS vào từng trang sổ từ trang 3 đến trang cuối ngay sau khi hoàn thành trang sơ yếu lý lịch.

+ Hằng ngày ghi kiểm diện nghỉ P hoặc K, cuối mỗi tháng phải thống kê số nghỉ học có phép (P), không phép (K) của cả lớp, công bố với HS; báo cáo với BGH; chốt cả hàng dọc, ngang các ngày HS nghỉ học.

+ Cuối học kỳ, cuối năm học phối hợp với GVBM, TPT Đội xếp loại hạnh kiểm HS.

+ Cuối học kỳ, cuối năm học hoàn tất nội dung/ trang theo yêu cầu, ký tên xác nhận.

- Đối với GVBM:

+ GV bộ môn ghi điểm/ môn dạy/ lớp vào sổ gọi tên ghi điểm theo quy định; cập nhật thường xuyên theo tiến độ kế hoạch giáo dục.

+ Việc ghi điểm phải đúng kết quả kiểm tra của HS, đúng cột điểm sổ điểm cá nhân;

+ Khi có sự sai sót cần sửa chữa theo đúng quy định (Lấy bút mực đỏ gạch 1 nét ngang nội dung cần sửa chữa, ghi nội dung sửa chữa phía  trên bên phải nội dung vừa gạch ngang).

+ Số lần sai sót/trang sổ không quá 3 lỗi. Nếu vì một lý do nào đó mà bị sai sót nhiều hơn 3 lỗi thì phải báo cáo BGH, thay trang sổ đó, môn nào sai sót thì GV dạy môn đó phải thay và ghi lại toàn bộ trang điểm đó cho các GV khác.

2. Sổ đầu bài (Thực hiện theo công văn số 69 /HD-SGD&ĐT ngày  31  tháng 8  năm 2017 Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng một số hồ sơ trường học).

* Một số lưu ý:

          - Sổ ghi đầu bài do Văn phòng trực tiếp quản lý và được giao cho lớp trưởng, hoặc lớp phó học tập (hoặc HS ghi sổ đầu bài) của từng lớp vào sáng các ngày trong tuần và thu lại vào cuối buổi học (không để HS đem sổ về nhà).

- GV chủ nhiệm hướng dẫn người ghi sổ ghi các mục: Theo đúng quy định đã hướng dẫn.

- HS  ghi các mục: 1,3,4,5,6

          - GVBM ghi các mục còn lại (chú ý khi ký, ghi rõ cả họ và tên)

          - GVCN ký, nhận xét, xếp loại tiết chào cờ, tiết sinh hoạt và có nhiệm vụ hướng dẫn HS ghi sổ;

          - Các buổi, các tiết nghỉ theo kế hoạch của trường hoặc của riêng GV phải do GVCN ghi, ký tên và nêu rõ lý do. Các tiết dạy bù, dạy thay…vẫn phải ghi đầy đủ các thông tin liên quan.

- Thứ 7 hàng tuần GVCN tổng hợp, ký xác nhận.

- Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn kiểm tra, ký duyệt (HT có thể kiểm tra tùy tình hình cụ thể).

3. Học bạ HS (Thực hiện theo công văn số 69 /HD-SGD&ĐT ngày  31  tháng 8  năm 2017 Sở GD&ĐT Phú Thọ về việc Hướng dẫn công tác quản lý, sử dụng một số hồ sơ trường học).

* Một số lưu ý:

- Tất cả học bạ của HS do Văn phòng nhà trường quản lý, BGH chịu trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng và bảo quản. Cách ghi và sử dụng học bạ theo đúng hướng dẫn tại trang cuối mỗi học bạ.

- Chậm nhất sau ngày khai giảng 01 tháng, GV chủ nhiệm và Hiệu trưởng hoàn thành các nội dung ở trang bìa và trang 1 của học bạ; hoàn thành đóng dấu giáp lai ảnh và giữa các trang liên tiếp.

- Nghề nghiệp của cha, mẹ, người giám hộ: Ghi theo nghề nghiệp đang làm;

Quá trình học tập của HS: Ghi đầy đủ thông tin, Hiệu trưởng (hoặc Phó hiệu trưởng) ký xác nhận và đóng dấu từng năm học.

- Chỉ sử dụng mực màu đen để ghi học bạ (trừ nội dung sửa chữa ghi bằng mực màu đỏ).

- Sử dụng chữ thường để ghi học bạ, riêng họ và tên HS được ghi bằng chữ in hoa có dấu. Khi sửa chữa khi ghi sai điểm hoặc ghi sai các nội dung khác: Người ghi sai dùng bút mực màu đỏ: Gạch 1 nét ngang nội dung cần sửa chữa, ghi nội dung sửa chữa (phía trên, bên phải nội dung vừa gạch ngang), ký xác nhận sửa chữa.

- Kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm phải ghi đầy đủ, không được viết tắt ( Hạnh kiểm: Tốt, Khá, Trung bình, Yếu; Học lực: Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém). Đối với mô hình Trường học mới, ghi theo các các nội dung: Về đánh giá kết quả học tập của từng học sinh theo một trong ba mức "Hoàn thành tốt", "Hoàn thành" hoặc "Có nội dung chưa hoàn thành"; Về đánh giá định kỳ v năng lực, phẩm chất theo một trong ba mức: "Tt”, "Đạt" hoặc "Cần cố gắng".

- Riêng môn Giáo dục Công dân (Chương trình hiện hành): Dòng thứ nhất ghi điểm trung bình môn, các dòng còn lại ghi tóm tắt nhận xét sự tiến bộ về thái độ, hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của HS theo nội dung môn học .Đối với mô hình Trường học mới, ghi theo hướng dẫn trong sổ.

         - Toàn bộ học bạ của HS phải hoàn tất trước ngày 31 tháng 5 hằng năm.

- Những HS sau khi thi lại hoặc rèn luyện hạnh kiểm được xét lên lớp hay học lại phải được ghi rõ vào học bạ sau khi họp xét lên lớp. (Chậm nhất 15 ngày trước khi bắt đầu năm học tiếp theo, phải hoàn thành việc ghi điểm hoặc xếp loại môn học sau khi kiểm tra lại (đối với những HS phải kiểm tra lại hoặc rèn luyện lại trong hè) và hoàn thành các nội dung tiếp theo như quy định với HS được lên lớp thẳng).

          Hiệu trưởng (phó hiệu trưởng) phê duyệt và ký xác nhận học bạ ngay khi kết thúc năm học đối với HS được lên lớp thẳng, trước khi bắt đầu năm học tiếp theo ít nhất 10 ngày đối với HS phải kiểm tra lại hoặc rèn luyện lại trong hè.

Cuối năm học, sau khi các GVBM hoàn thành điểm TBM, ký tên, … GVCN tổng hợp số lỗi/trang học bạ, ghi ngắn gọn lời nhận xét, đánh giá sau 1 năm học tập, rèn luyện hạnh kiểm và các hoạt động khác của mỗi HS (lời nhận xét phải phù hợp với xếp loại theo học lực, hạnh kiểm và các hoạt động khác), hoàn thành các nội dung theo yêu cầu/ mỗi trang học bạ/lớp.(Trường học mới ghi theo hướng dẫn).

CHƯƠNG III: QUY ĐỊNH VỀ QUY CHẾ CHUYÊN MÔN

Điều 10.  Thực hiện KHGD và thời khoá biểu.

Thực hiện chương trình đảm bảo đúng kế hoạch giáo dục đã được nhà trường phê duyệt trên cơ sở khung chương trình mà Bộ GD&ĐT đã ban hành và hướng dẫn giảng dạy bộ môn; đảm bảo tiến độ theo tuần.

Thời khóa biểu: Thực hiện nghiêm túc các tiết dạy trong thời khoá biểu. Tuyệt đối không tự ý đổi tiết khi chưa có sự đồng ý của BGH.

(Khi TKB có điều chỉnh phải thể hiện trong giáo án và sổ đầu bài)

Điều 11. Việc đăng kí soạn giáo án vi tính.

 Những GV có đủ các yêu cầu sau sẽ được sử dụng giáo án vi tính trong quá trình giảng dạy của bản thân:

- Sử dụng thành thạo vi tính: thể hiện ở khả năng soạn thảo văn bản, xử lí các thao tác kĩ thuật đơn giản, sử dụng được một số các phần mềm liên quan đến việc dạy và học, khai thác mạng internet ở mức độ cơ bản;

- Chủ động về giáo án: có máy vi tính, soạn và in giáo án đúng tiến độ giảng dạy, giáo án phải phù hợp với hướng dẫn giảng dạy bộ môn và những quy định của nhà trường, tổ nhóm chuyên môn;

Nếu vi phạm một trong số những quy định tối thiểu nêu trên thì tại bất kì thời điểm nào kiểm tra phát hiện đều bị dừng không được phép sử dụng.

Điều 12:  Giáo án (bài soạn).

Ngoài quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này, giáo án cần thể hiện cụ thể theo từng loại bài dạy như sau:

- Tiết luyện tập, ôn tập cũng phải đầy đủ các bước như giáo án thường, phải có nội dung và phần hoạt động của thầy và trò, hướng dẫn và lời giải.

- Tiết kiểm tra: Phải thể hiện đúng quy định tại Công văn số 8773/ BGDĐT-GDTrH  ngày 30/12/2010 V/v Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra (có 6 bước)

- Tiết thực hành: Phải có giáo án, tổ chức thực hành khi có đủ điều kiện cần thiết.

- Không soạn gộp với các bài có từ 02 tiết trở lên (trừ soạn chủ đề), các tiết dạy phải đ­ược đánh số thứ tự từ tiết 1 đến tiết cuối cùng của năm học và ghi rõ ngày soạn, ngày dạy, lớp dạy.

- Dạy học tự chọn và phụ đạo cần theo nội dung bám sát, chú ý rèn luyện các kỹ năng thực hành cho HS và được soạn thành giáo án riêng.

- Giáo án phải được TCM ký duyệt vào 02 tuần/lần.

- BGH, TTCM  kiểm tra hồ sơ chuyên môn định kỳ, đột xuất (Kể cả trong giờ làm việc) GV đều phải chấp hành. Khi kiểm tra giáo án yêu cầu GV phải chỉ ra được những điểm của việc đổi mới phương pháp trong từng tiết dạy.

Điều 13: Công tác giảng dạy (lên lớp).

1. Chuẩn bị chu đáo (giáo án, TBDH, vật mẫu …) tr­ước khi lên lớp.

2. Ra vào lớp đúng giờ, vào muộn hoặc ra sớm quá 5 phút (không có lý do chính đáng) được tính như nghỉ tiết dạy không có lý do và GV phải dạy lại theo yêu cầu của BGH.

3. Không được tự ý đổi giờ; giờ thực hành môn Thể dục nếu trời mưa thì tổ chức học lý thuyết trong lớp (hoặc những phần thực hành có thể thực hiện được trong lớp) không cho HS nghỉ giờ.

4. Tr­ước mỗi tiết học GV phải kiểm tra số lư­ợng HS, vệ sinh lớp học và các quy định khác của nhà trư­ờng.

5. Tư­ thế, trang phục chỉnh tề, không sử dụng điện thoại di động khi tổ chức các hoạt động giáo dục; không hút thuốc, không uống rượu trước khi khi lên lớp.

6. Trong giờ dạy không đ­ược cho HS ra ngoài (trừ trường hợp đặc biệt). Không thi hành kỉ luật HS bằng các hình thức gây tổn thương tâm lý, xúc phạm thân thể, nhân phẩm HS.

7. Kết thúc giờ dạy GV dành 3 - 5 phút củng cố và h­ướng dẫn HS làm việc ở nhà; công khai các lỗi vi phạm, phê rõ các ­ưu điểm, khuyết điểm và xếp loại giờ học vào sổ đầu bài. Những lỗi vi phạm nặng phải báo cho GV chủ nhiệm, phối hợp  xử lý theo quy định và trực tiếp báo cáo với BGH nhà trường.

8. Hoàn thành ch­ương trình đúng thời gian quy định.

9. Khi lên lớp GV bắt buộc phải mang theo giáo án do chính mình chuẩn bị, không được dùng giáo án của người khác (trừ dạy thay).  

10. Tiết dạy theo kế hoạch giáo dục đã được phê duyệt. Bài dạy cần làm nổi bật kiến thức trọng tâm, khắc sâu được kiến thức cơ bản, đảm bảo chuẩn KT, KN, thái độ theo hướng phát triển năng lực HS, bài soạn có tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục tích hợp AN-QP, rèn luyện KNS …(có sự bổ sung, điều chỉnh- nếu có).

Thông qua các giờ lên lớp, GV phải hướng dẫn cho HS phương pháp tự học ở nhà. Coi trọng việc hướng dẫn HS sử dụng sách giáo khoa, tài liệu tham khảo ở trên lớp cũng như ở nhà.

Điều 14: Kiểm tra, chấm, trả bài và ghi điểm.

1. Công tác kiểm tra HS:

Các bài kiểm tra phải đúng theo hướng dẫn của Bộ, Sở, phòng GD&ĐT. Cần giảm các câu hỏi thuộc lòng máy móc, tăng thêm các câu hỏi vận dụng kiến thức, chú ý tới yêu cầu năng lực phân tích, nhận định, đánh giá, rút ra những kết luận khoa học của HS.

Các bài kiểm tra phải đáp ứng yêu cầu đánh giá chính xác kết quả học tập của HS. Tuyệt đối không để HS quay cóp, gian lận trong khi làm bài kiểm tra.

HS nào không được dự kiểm tra thì GV bố trí cho HS kiểm tra bù. Nghiêm cấm việc cho điểm khống khi HS không kiểm tra.

Kiểm tra vở ghi, vở bài tập để đánh giá đ­ược tinh thần thái độ học tập của HS. (Kiểm tra không lấy điểm, trừ chấm vở soạn bài văn, chấm bài tập làm ở nhà).

*Số lần kiểm tra và cách cho điểm:

Phải thực hiện đúng Điều 8, Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT V/v ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại HS THCS (Kể cả mô hình Trường học mới).

*Thời gian kiểm tra:

Bài kiểm tra định kỳ: theo phân phối chương trình.

Bài kiểm tra thường xuyên (bài viết <45 phút) do TCM nhà trường quy định.

* Nội dung kiểm tra: Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và định hướng phát triển phẩm chất, năng lực HS.

Hình thức kiểm tra, các loại bài kiểm tra, hệ số điểm bài kiểm tra theo quy định tại Điều 7 (Thông tư 58) và quy định chung của Sở hoặc Phòng GD&ĐT.

2. Chấm, trả bài kiểm tra:

- Chấm bài kiểm tra: phải chấm cẩn thận, sửa chữa sai sót cho HS; cho điểm kết hợp ghi nhận xét.

- Trả bài kiểm tra: trả bài KT đúng hạn, khi trả cần sửa lỗi cho HS. Bài kiểm tra thường xuyên trả sau 7 ngày, bài kiểm tra định kì trả sau 14 ngày. Riêng bài viết văn, Tiếng Anh trả theo tiết kế hoạch giáo dục.

3. Ghi điểm kiểm tra:

- Ghi điểm kiểm tra vào sổ điểm cá nhân ngay sau khi trả bài cho HS, đảm bảo tính chính xác, khi sai cần sửa theo đúng quy định, tuyệt đối không tẩy xoá.

 - Ghi điểm kiểm tra vào sổ Gọi tên - Ghi điểm theo khoản 2, Điều 9 quy chế này.

Điều 15: Dự giờ, thi GVDG cấp trường và sáng kiến kinh nghiệm.

1. Dự giờ trong năm học:

1.1. Thực hiện dự giờ tối thiểu: BGH dự giờ 1tiết/GV, tổ trưởng, tổ phó đảm bảo dự giờ GV trong TCM ít nhất 04 tiết dạy/GV, GV dự giờ tối thiểu 18 tiết.

1.2. Khi dự giờ GV cần ghi chép … theo quy định trong sổ dự giờ;

1.3. Sau khi dự giờ phải trao đổi, rút kinh nghiệm và đánh giá, xếp loại giờ dạy theo quy định.

1.4. Hàng tháng tổ trưởng tổng hợp phiếu dự giờ của tổ cho phó hiệu trưởng phụ trách sau khi đã nhận xét, ghi điểm và xếp loại.

2. Dự thi GVDG, GVCN giỏi cấp trường:

GV đăng ký và tham gia Hội thi GVDG, GVCN giỏi cấp trường theo kế hoạch tổ chức Hội thi của nhà trường.

Tiêu chuẩn, hồ sơ, giáo án, yêu cầu bài dạy và thời gian dự thi được thể hiện tại kế hoạch tổ chức Hội thi GVDG cấp trường. (Triển khai, niêm yết tại bảng kế hoạch).

3. Nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm:

*Nghiên cứu khoa học:

          - Đây là nhiệm vụ chung của tất cả CBGV-CNV toàn trường.

          - Trong năm học mỗi GV cần có ít nhất một chủ đề chuyên sâu về chuyên môn của bản thân hoặc công tác giáo dục đạo đức HS, công tác giáo dục nói chung của nhà trường. Một trong các chủ đề đó được hoàn thiện thành SKKN.

*Sáng kiến kinh nghiệm:

Trong năm học, khuyến khích mỗi GV đăng ký một SKKN, SKKN đ­ược đăng ký với tổ CM và Hội đồng khoa học của nhà trường.

Tuyệt đối không sao chép công trình nghiên cứu khoa học của người khác làm sáng kiến kinh nghiệm bản thân.

Điều 16: Công tác phụ đạo, bồi dưỡng, dạy thêm

- GV được phân công phải có kế hoạch và thực hiện việc bồi dưỡng HSG, HSNK và phụ đạo HS yếu kém nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của bộ môn nói riêng và chất lượng giáo dục của nhà trường nói chung.

- GV phải lập danh sách HS, tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học; phân loại HS để có kế hoạch phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi.

+ Phụ đạo HS yếu kém: đây là việc làm thường xuyên của GV, cần tận dụng CSVC của nhà trường, có kế hoạch cụ thể môn dạy/lớp để tổ chức phụ đạo cho HS yếu kém.

+ Bồi dưỡng HG, HSNK là trách nhiệm của GV giảng dạy để tạo nguồn HSG, HSNK cho nhà trường.

- GV nào dạy thêm phải có hồ sơ dạy thêm theo quy định.

Điều 17:  Thực hành, thí nghiệm, sử dụng TBDH và ứng dụng CNTT.

Kế hoạch thực hiện phải lên vào cuối tuần tr­ước để thực hiện cho tuần kế tiếp; khi thực hiện phải ghi đầy đủ nội dung yêu cầu vào sổ theo dõi.

GV giảng dạy phải chịu trách nhiệm về an toàn thiết bị TN, TBDH trong và sau tiết dạy, nếu mất mát hư­ hỏng phải lập biên bản tại chỗ và báo cáo BGH hướng xử lý.

          Hằng tháng BGH phụ trách kiểm tra đánh giá và có biện pháp chấn chỉnh kịp thời việc thực hiện các tiết thực hành, thí nghiệm và sử dụng TBDH. Đây là một nội dung quan trọng trong việc thực hiện quy chế chuyên môn và là tiêu chí thi đua cá nhân, tổ thi đua.

          Bài dạy nào không có TBDH hoặc TBDH không phù hợp thì GV, HS cùng thống nhất làm ĐDDH để tạo hứng thú cho HS học tập và tránh tình trạng dạy chay.

*Ứng dụng CNTT vào công tác dạy học:

Mỗi GV trực tiếp giảng dạy, tùy đặc trưng bộ môn phải lựa chọn bài phù hợp và dạy ít nhất 20 tiết/GV/năm học bằng giáo án điện tử (ghi rõ trong giáo án). Đây cũng xem là một tiêu chí thi đua trong việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy của từng GV.

Điều 18: Thực hiện nề nếp hội họp, báo cáo, tự bồi dưỡng.

1. Hội họp:

- Đi họp, sinh hoạt chuyên môn… đúng ngày giờ quy định. Nếu nghỉ phải làm đơn xin phép ít  nhất trước 1 ngày (nếu có lý do chính đáng). Nếu ốm đau đột xuất phải báo cáo kịp thời ngay với BGH.

- Trong buổi họp, buổi học chính trị … không sử dụng điện thoại, điện thoại phải đặt ở chế độ im lặng; không nói chuyện, không làm việc riêng và cần ghi chép nội dung họp hoặc học tập cẩn thận. Tích cực tham gia góp ý, đề xuất trong quá trình thảo luận.

- GV bỏ họp, bỏ sinh hoạt chuyên môn không có lý do chính đáng bị khiển trách, nhắc nhở trước hội đồng giáo dục, trừ điểm thi đua, xếp loại. Trường hợp bỏ nhiều lần thì bị xử lý theo Khoản 1, Điều 56, Luật Viên chức và xử phạt theo quy định trong lĩnh vực giáo dục và xếp không hoàn thành nhiệm vụ.

2. Báo cáo:

 Nộp các loại báo cáo đúng thời gian quy định, đầy đủ và chính xác theo yêu cầu. Các PHT, TTCM, trưởng các ban ngành, đoàn thể báo cáo vào ngày 28 hàng tháng (nếu trùng ngày chủ nhật thì nộp trước 01 ngày).

Vào đầu năm học, GV đăng ký và báo cáo dạy chủ đề cho TTCMtheo yêu cầu của BGH.

3. Tự bồi dưỡng:

- Nghiêm túc thực hiện việc bồi dưỡng theo kế hoạch của nhà trường, TCM và tự bồi dưỡng của cá nhân; Tham dự và thực hiện tốt yêu cầu của các lớp tập huấn, bồi dưỡng do trường, Phòng hoặc Sở GD&ĐT tổ chức

- Tham gia viết SKKN, thực hiện tốt thao giảng, chủ đề, thi GVDG các cấp.

- Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ, …

Điều 19: Kỷ luật lao động.

1. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý lao động, không vào muộn ra sớm. Thời gian dạy đúng theo thời khóa biểu, không tự ý đổi giờ hoặc tự ý nhờ người dạy thay (kể cả dạy buổi chiều).

2. GV có mặt tại trường trước các tiết dạy 15 phút. GV chủ nhiệm có mặt tại lớp trong các giờ truy bài để hướng dẫn HS học tập và sinh hoạt Đội theo kế hoạch của Liên đội.

3. Trong các ngày lễ, các hoạt động tập thể toàn trường CB, GV phải có mặt trước thời điểm bắt đầu hoạt động 30 phút (trừ các cá nhân, bộ phận có trách nhiệm phải chuẩn bị sớm hơn). Công đoàn chấm công đầy đủ các hoạt động tập thể nh­ư mít tinh, các hoạt động tập thể, ngày lễ.

4. 100% CB, GV phải tham dự tiết chào cờ đầu tuần theo quy định.

5. CB, GV nghỉ tiết dạy, đến muộn phải trực tiếp (qua điện thoại) xin phép Hiệu trưởng hoặc PHT (nếu có lý do chính đáng).

6. CB, GV đi công tác; nghỉ ốm, nghỉ việc cá nhân dài ngày thì ngoài xin nghỉ dạy phải bàn giao công việc, giáo án, hồ sơ liên quan về TCM để phân công người khác thay thế.

7. CB, GV nghỉ phải làm giấy xin phép ghi rõ lý do xin nghỉ, ghi rõ các tiết cần dạy thay, trình Hiệu tr­ưởng quyết định. Nếu xin phép BGH thì BGH phải chuyển giấy phép (hoặc thông báo) về cho tổ tr­ưởng (nếu có việc đột xuất, ngư­ời nghỉ phải đề xuất tr­ước ít nhất 01 ngày tr­ước khi nghỉ).

8. CB, GV đ­ược cấp trên hoặc Hiệu trưởng điều động đi công tác phải trực tiếp Hiệu tr­ưởng ký giấy đi đường và báo cáo BGH để chỉ đạo tổ bố trí dạy thay trong thời gian đi công tác. Khi tập huấn, bồi dưỡng về phải báo cáo nội dung cho HT và BGH phụ trách.

9. Cán bộ, GV được điều động dạy thay hoặc làm các công việc của đồng nghiệp cần nghiêm túc thực hiện một cách có hiệu quả.

Điều 20: Định mức lao động.

Thực hiện theo thông tư 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ GD&ĐT Ban hành quy chế làm việc của GV và Quy định khung thời gian năm học của UBND tỉnh Phú Thọ; Thông tư s15/2017/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 06 năm 2017 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với GV phổ thông ban hành kèm theo Thông tư s28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

 

Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 21. Trách nhiệm của Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

Triển khai đến toàn thể CB, GV nội dung quy định trong quy chế này; tổ chức thực hiện, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế của CB, GV, thường xuyên, định kì khi có văn bản hướng dẫn của Phòng GD&ĐT, của Sở điều chỉnh kịp thời để quy chế phù hợp với quy định của cấp trên và thực tiễn tại trường.

Điều 22. Trách  nhiệm của tổ trưởng chuyên môn.

          Hướng dẫn để CB, GV tổ mình phụ trách nghiêm túc thực hiện nội dung đã được quy định trong quy chế này. Trong quá trình thực hiện có nội dung nào chưa phù hợp, kịp thời góp ý để Hiệu trưởng xem xét, quyết định điểu chỉnh, bổ sung. Nghiên cứu các văn bản có liên quan để làm căn cứ tổ chức điều hành nhiệm vụ giảng dạy của TCM, CB, GV.

          Điều 23. Trách nhiệm của CB, GV.

          CB, GV căn cứ nhiệm vụ được phân công nghiêm túc thực hiện nội dung quy định tại Quy chế này.

          Điều 24. Trách  nhiệm của các tổ chức đoàn thể.

          Căn cứ nhiệm vụ, chức năng để phối hợp tổ chức thực hiện Quy chế.

 

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.

Điều 25: Điều khoản thi hành.

Quy chế hoạt động chuyên môn này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Quyết định.

Nếu CB, GV, NV của trường không nghiêm túc thực hiện các điều khoản trên, đi ngược với quy chế này thì tùy theo tính chất vi phạm mà xử lý kỷ luật hành chính, nếu nghiêm trọng thì xử lý bằng pháp luật, Luật Viên chức.

Quy chế này được thông qua tập thể CB, GV, NV của trường đóng góp và thay thế cho quy chế trước đây không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của trường.

Trong quá trình tổ chức và thực hiện có điều khoản nào không phù hợp đề nghị CB, GV, NV kịp thời phản ánh, để thủ trưởng cơ quan lấy ý kiến điều chỉnh cho phù hợp.

Trên đây là quy định về quy chế hoạt động chuyên môn năm học 2018 - 2019 của trường THCS Cao Mại. Yêu cầu CB, GV nhà trường nghiêm túc thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

- CĐ, Đoàn TN (để phối hợp thực hiện);

- CB, GV (để thực hiện);

- Lưu văn phòng.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Ngô Văn Luật

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 6
Tháng 09 : 281
Năm 2020 : 6.700